Bookstore History Contact

Bulgarian Faith Library

Преп. Кенет И. Хегин служи повече от 70 години, след като Бог го изцелява по чуден начин от деформация на сърцето и неизлечима болест на кръвта на 17 годишна възраст. Въ- преки, че Преп. Хегин отиде у дома при Господ през 2003 го- дина, служението, което той основа, продължава да благославя множествата по целия свят.

Дейностите на Kenneth Hagin Ministry включват: Библейски учебен център РЕМА, Асоциация на възпитаниците на РЕМА, Международна асоциация на слу- жителите на РЕМА, Дистанционно Библейско училище РЕМА, Служение в затво- рите. Кенет У. Хегин и неговата съпруга са домакините на седмичното телевизионно предаване RHEMA Praise; на седмичното радио предаване Rhema for Today и на конференциите Living Faith Crusades, които се провеждат по целия свят.

 


El Shaddai

"El Shaddai"

Ел Шаддай

Богът, който е повече от достатъчен
Богът,който засища с дългоденствие

Когато Господ Бог се яви на Аврам, това, което Той всъщност каза на иврит, е „Аз съм Ел Шаддай...”

Ел Шаддай е едно от седемте заветни имена, чрез които Бог разкри Себе Си на Израел. На иврит Ел Шад- дай означава „Вседостатъчният”, или „Богът, който е по- вече от достатъчен”.

Преводачите на версията Кинг Джеймс на Библията са превели Ел Шаддай като „Всемогъщ Бог”.

Служението на Кенет И. Хегин продължи по- вече от 70 години, след като, когато бил 17-го- дишен, Бог го изцелява по чудотворен начин от деформирано сърце и неизлечима болест на кръвта.

През 2003 г. Кенет Хегин си отиде у дома, за да бъде с Господ, но служението, което той основа, продължава да благославя милиони хора по целия свят.

Радиопредаването на служението „Рема за днес”, се излъчва от 150 станции в САЩ и по света. Други начини за достигане на хората са месечното списание “Слово на вяра” и похо- дите на вяра, които се провеждат в цялата страна.

56 Pages

$3.00 USD
(Download)


In the Name of Jesus

"Name of Jesus - Legacy Edition"

Това е най-важното име, което някога ще чуете.

Името на Исус

Познато е на хората навсякъде. Някои го уважават. Други го използват като клетва. А Библията ни казва, че небето, земята и ада откликват на името на Исус.

Какво разграничава това име от всички останали?

„Името на Исус: Поредица “Духовно наследство” отговаря на тези важни въпроси чрез убеждаващи и изчерпателни детайли. Публикувано за първи път през 1979 г., това епохално поучение от бащата на съвре- менното движение на вяра, драматично повлия на християните по цял свят. Търсенето на тази книга бе толкова необичайно, че я дадохме от- ново за печат след повече от 15 години, с добавено поучение по тази жиз- неноважна тема.

Независимо дали сте християни или не, независимо дали знаете всичко за името на Исус или само малко – „Името на Исус: Поредица “Духовно наследство”” ще ви помогне да вникнете задълбочено в си- лата, която Бог е инвестирал в това име.

Открийте едно от най-големите съкровища, които Бог е дал на хрис- тияните... името на Исус. Ще научите:

 • Как и защо Исус придоби най-великото от всички имена
 • Властта, която християните имат, когато използват името на Исус
 • Как името на Исус влияе на ежедневието ни
 • И много повече!

Плюс – нови материали, които могат да бъдат намерени само в изданието от Поредицата “Духовно наследство”

Темите включват:

 • Вършене делата на Исус в Неговото име
 • Защо е отговорност на всеки християнин да използва името на Исус
 • Божията готовност да изцели всички – включително неспасените – в името на Исус

209 Pages

$5.00 USD
(Download)

 Add to Cart

Authority

"The Believer's Authority -
Legacy Edition"

Вярващите имат власт!

Имаме ли власт, за която не знаем, която не сме открили и която не използваме?

Като млад проповедник Кенет И. Хегин си задал този въпрос. Той изучил тази тема и стигнал до следното заключение:

„Ние като църква имаме власт на земята, която никога досега не сме осъзна- вали... Малцина от нас едва са стигали до крайчеца на тази власт. Но преди Исус да се върне, ще има голям брой вярващи, които ще се надигнат с властта, която е тяхна. Те ще знаят какво им принадлежи и ще вършат делата, които Бог е планувал за тях.”

През последните 30 години над един милион читатели са били благословени от това класическо и изграждащо вярата послание от Преп. Хегин. Чрез своя ясен и илюстративен стил той използва Словото на Бог, за да обясни властта, която при- надлежи на всеки вярващ.

Властта на вярващия: Поредица „Духовно наследство” допълва това вечно послание с нов материал:

 • Специален предговор от сина на Преп. Хегин, Преп. Кенет У. Хегин;
 • Исторически преглед „Живот и духовно наследство”;
 • Четири допълнителни послания от Преп. Хегин за властта, която вярва- щите имат поради позицията си в Христос;
 • Галерия снимки, подредени по хронологичен начин, свързани с жи- вота и служението, поверени му от Бог.

213 Pages

$5.00 USD
(Download)

 Add to Cart

3-Fold Nature

"The Threefold Nature of Man"

Да разберем тройното естество на човека

„Тройното естество на човека” е резултат от много- годишно изучаване от страна на Кенет И. Хегин. Темата за тройно естество на човека – дух, душа и тяло – винаги е интригувала преп. Хегин. Както повечето християни, той никога не бил поучаван относно тази основна биб- лейска истина.

Когато започнал да изучава темата, се сблъскал с немалко объркване, особено при разграничаването на духа от душата. "Много погрешни неща са били поуча- вани дори от амвоните" – коментира той.

След много молитва и изучаване на Библията К. Хегин научил, че човекът е дух, който притежава душа и живее в тяло. В тази книга той разглежда темата за тройното естество на човека.

93 Pages

$3.00 USD
(Download)

 Add to Cart

Zoe

"ZOE: The God-Kind of Life"

Ръководство как да управляваш и царуваш с Бог

Зое, Божият вид живот разкрива прин- ципи, които ще ти помогнат да владееш в живота чрез Духа. Когато осъзнаеш в пълнота какво зое може да направи вътре в теб, свръхестественото ще стане нещо обичайно в твоя живот.

Кенет Хегин вярва, че причината много хора да губят битката срещу силите на ада е, че те не за- наят, че са едно с Бога. Те не знаят, че са праведни.

Тази важна книга ще ти покаже как да живееш еже- дневния си живот, като се извисяваш в духа и упражня- ваш власт над дявола.

Когато приложиш принципите, разкрити в тази книга, ти ще научиш:

 • Какво е зое
 • Какво се случва, когато получиш зое
 • Как зое може да има власт над теб
 • Как да управляваш и царуваш чрез твоята правед-

77 Pages

$3.00 USD
(Download)

 Add to Cart

foundations-for-faith-final.jpg

"Foundations for Faith"

Каква здрава основа!

Вярата е основа на християнския живот. Въпреки това много вярващи не разбират на- пълно какво означава библейската вяра.

Учебното помагало Основи на вярата от преп. Кенет Е. Хегин преподава най-важните принципи на вярата и обсъжда въпроса защо вярата е ключът за получаване от Бога.

Предлаганото информативно учебно помагало отговаря на такива въпроси като:

 • Какъв е Божият вид вяра?
 • Как различавате вярата от на- деждата?
 • Какво означава да повярваш със сърцето си?
 • Как освобождавате вярата си?

98 Pages

$3.00 USD
(Download)

 Add to Cart

walking-by-faith.jpg

"Walking by Faith"

Вярата е победа!

Вярата изработва разликата между по- ражението и победата в живота на християнина. Ко- гато ходят с вяра, вярващите преживяват най-доб-рото от Бога, защото Бог не се проваля!

В това поучение, “Нашето ходене с вяра”, преподоб-ният Кенет Е. Хегин изчерпателно обяснява как ти можеш да живееш живот на победоносна вяра.

Настоящата книга отговаря на въпроси като:

 • Кои са враговете на вярата?
 • Как вярата може да бъде употребя- вана, за да преместваш планини на бедност?
 • Как с вяра да надмогваш страха и съмнението?
 • Как да укрепиш и да обучиш духа си, за да бъдеш воден от Святия Дух ?

93 Pages

$3.00 USD
(Download)

 Add to Cart

The-New-Birth.jpg

"The New Birth"

(mini book)

НОВОРОЖДЕНИЕТО

Молитва на грешника
За да приеме Исус като Спасител

Скъпи небесни Отче,
аз идвам при Теб в името на Исус.
Твоето слово казва: „... и който дойде при Мене, никак няма да го изпъдя” (Йоан 6:37).
Затова аз знам, че няма да ме отхвърлиш, а ще ме приемеш. Благодаря Ти за това.

Ти казваш в Словото Си: „... ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ЩЕ СЕ СПАСИШ... Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси” (Римляни 10:9,13). Аз вярвам в сърцето си, че Исус Христос е Синът на Бога. Аз вярвам, че Той беше възкресен от мъртвите за мое оп- равдание. Аз призовавам Неговото име – името на Исус – и знам, Татко, че Ти ме спасяваш сега.

Твоето слово казва: „... със сърце вярва човек и се оправ- дава и с уста прави изповед и се спасява” (Римляни 10:10). Сега аз вярвам със сърцето си и изповядвам Исус като мой Господ.
Затова аз съм спасен!
Благодаря ти, Татко!

41 Pages

$.50 USD
(Download)

 Add to Cart

Why-tongues.jpg

"Why Tongues"

(mini book)

ЗАЩО ЕЗИЦИ

БИБЛЕЙСКИЯТ НАЧИН ДА ПОЛУЧИШ СВЯТИЯ ДУХ

Изпълването на новозаветните вярващи със Святия Дух би трябвало да бъде пример за нас днес. Предлагам да погледнем Деяния на апосто- лите, да видим как те правеха това и да послед- ваме техния пример в изпълването на хората със Святия Дух.
В първа глава на Деяния, точно преди Исус да се възнесе, ние виждаме тази велика сцена:

Деяния 1:4-5
4 И като се събираше с тях (Исус), заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 5 Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни.

43 Pages

$.50 USD
(Download)

 Add to Cart

gods-medicine.jpg

"God's Medicine"

(mini book)

БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО

Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло.
(Пр. 4:20-22)

Една добра Библия с препратки превежда по- следната фраза: „...и лекарство за цялата им плът.” Бог е заинтересуван от това да ни изцели, ако сме болни. Той също е заинтересуван от това да ни пази да сме добре. Той е осигурил нещо за нашето изцеление и за нашето здраве – Божието лекарство.

43 Pages

$.50 USD
(Download)

 Add to Cart

In-Him.jpg

"In Him"

(mini book)

В НЕГО

Един духовен закон, който малцина от нас осъзнават, е: Нашата изповед ни управлява.

Когато употребяваме думата изповед, хората инстинктивно я свързват с изповядване на грехо- вете. Библията наистина казва, че: „Ако изповяд- ваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка не- правда” (1 Йоан 1:9). Но това е негативната страна на изповедта. Библията казва много повече за позитивната страна – изповедта на нашата вяра.

РИМЛЯНИ 10:9,10
Защото ако изповядаш с устата си,че Исус е Гос- под, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е въз- кресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.

Тук не се говори за изповядване на греховете, а за изповядване на Исус. Човек вярва в сърцето си и изповядва с устата си, че Исус е негов Гос- под.

44 Pages

$.50 USD
(Download)

 Add to Cart

Children's Books

Billy's Harvest

"Billy's Harvest"
          by Mildred L. Music


Жътвата на Били

Една докосваща сърцето история за момче, което дава от малкото, с което разполага, и което жъне от изобилието на Бог.

49 Pages

$3.00 USD
(Download)

 Add to Cart
 

Home | Ministry | History | Bookstore | Prayer Request | Contact


Note: We are having to change our payment provider. Until we identify a new one, you will not be able to purchase a book online.
We are sorry for this inconvenience.
Thank you for understanding,
Life Delight Ministries Staff